Spring til indhold

Generalforsamling den 07. oktober 2021

  • af

Til alle medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Neptun Svømmeklub, Roskilde

Torsdag d. 07. oktober 2021, kl. 20.00

i Maglegårdsbadets mødelokale (lige til højre efter indgangsdøren)

Dagsorden for generalforsamling i.ht. klubbens vedtægter §8

1. Valg af ordstyrer og referent. Bestyrelsen forslår Sanne Skov, som ordstyrer.

2. Ordstyreren sikre at generalforsamlingen er lovligt varslet

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne års aktiviteter

4. Regnskab og budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forslag fra medlemmerne; Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Søren Hansen, Lars Schmidt, Thomas Lindhardth. Alle villige til genvalg.

8. Valg af suppleanter. Lillian Nielsen er villig til genvalg.

9. Valg af revisor. Det skal besluttes hvorvidt der fortsættes med Beierholm Revision (tidligere RIR), Himmelev Bygade 70, 4000 Roskilde

10. Eventuelt (alt kan siges men intet kan vedtages!)

NB! Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år. Ingen person har mere end en stemme og ingen kan stemme ved fuldmagt. På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende.

Gældende vedtægter for Neptun Svømmeklub findes på www.neptun-svoem.dk

På vegne af
Bestyrelsen for Neptun Svømmeklub

Donald Boddie, Formande

e-mail: don.boddie1947@gmail.com