Spring til indhold

Vedtægter

§1

Foreningens navn er NEPTUN SVØMMEKLUB, Roskilde, stiftet den 24. Juni 1981. Dens hjemsted er Roskilde Kommune.

§2

Foreningens formål er ved svømning og anden aktivitet i vand, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3

Foreningen er medlem af Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG), som er tilsluttet Dansk Gymnastik- og Idrætsforening (DGI) samt Dansk Svømmeunion.

§4

Enhver kan optages i foreningen som aktivt eller passivt medlem. Indmeldelse skal ske via portalen i svømmeklubbens webside og betaling sker elektronisk. Når betalingen er gennemført er man tilmeldt holdet.

§5

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, gældende fra 1/9 til 30/4.

§6

Der er ikke fortrydelsesret. Tilbagebetaling af kontingent sker kun i særlige tilfælde og vurderes af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen har magt og beføjelser til at ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Et ekskluderet medlem kan appellere kendelsen til næstfølgende generalforsamling. I særlige tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion afgøres ved simpelt flertal. Når et medlem er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan vedkommende ikke optages i Neptun Svømmeklub, Roskilde, igen.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Den indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af e-mails til alle klubbens medlemmer. Eventuelle forslag tilsendes bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes behandlet samt reminder på afholdelse af den ordinær generalforsamling udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskab og budget kan tilsendes via e-mail på opfordring.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  • 1. Valg af ordstyrer og referent
  • 2. Ordstyreren sikre at generalforsamlingen er lovligt varslet.
  • 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • 4. Godkendelse af regnskab og budget
  • 5. Behandling af indkomne forslag
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 7. Valg af suppleanter
  • 8. Valg af revisor
  • 9. Eventuelt

§9

Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen. De af ordstyrens trufne afgørelser kan på foranledning af 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer sættes til afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ordstyren bestemmer afstemningsmetoden, dog kan det på begæring af et stemmeberettiget medlem foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i referatet som skal godkendes af ordstyren. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog skal der være 2/3 flertal for vedtægtsændringer. Medlemmer under 15 år har stemmeret ved forældre/værge. Stemmeret gives kun personligt fremmødte. Adgang til generalforsamlingen gives kun til medlemmer.

§10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede indsender skriftlig begæring herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er fremsat. Om indkaldelsesmetode gælder bestemmelserne i §7.

§11

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær samt eventuelt 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer, hvilket betyder, at bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at formanden plus eventuelt op til 2 medlemmer vælges på lige år, og på ulige år vælges kassereren plus eventuelt 1 medlem. Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år. Er et medlem under 18 år, er dets forældre/værge valgbar. Genvalg kan finde sted. Beslutninger om erhvervelse, pantsætning og afhændelse af fast ejendom, samt optagelse af lån skal vedtages af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til beslutning. Til erhvervelse, pantsætning og afhændelse af fast ejendom samt optagelse af lån kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsen er til stede. Sekretæren fører referat, som skal indeholde et kortfattet referat af forhandlinger og beslutninger truffet på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren. Kassereren fører alt regnskab, der vedrører foreningen. Hvervet som bestyrelsesmedlem og kasserer er ulønnet.

§13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen inden 15. januar afgive driftsregnskab og status til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og sendes efter ønske til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§14

Revisoren skal hvert år foretage både en regnskabsmæssig og en kritisk revision af regnskabet. Revisoren har til enhver tid ret til at få regnskabsmateriale udleveret, medlemsfortegnelse m.v.. Revisoren kan føre en arbejdsbog over revisionen, som skal være tilgængelig på generalforsamlingen.

§15

Ændringer i vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16

Bestemmelser om foreningens opløsningen kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning, skal Neptuns netto egenkapital overføres til en eller flere velgørenheds organisationer, der arbejder for børnenes velvære; f.eks. børnecancerfonden, Red Barnet og eller lignende.

§17

Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse uden ansvar overfor generalforsamlingen, herunder alle bestemmelser vedrørende forældrenes adgang til svømmehallernes bassinet i undervisningstiden. Neptuns fortolkninger til ordensreglementer, må ikke konflikte med svømmehallernes eller dens ledelse.

§17.1

Bestyrelsen skal sikre ordentlig kommunikationer og orienteringer vedrørende adgangsregler til undervisning. Disse kommunikationer kan forekomme skriftligt via >>flyvesedler<< eller elektronisk via Neptuns websides portal.

§17.2

Bestyrelsen giver instruktørerne myndighed og beføjelser til at anvise forældrene til andet opholdssted udenfor svømmehallen i undervisningstid, når særlige forstyrrende forhold giver anledning dertil.

Vedtægtsændringer foretaget på følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger:

  • 25. februar 1982
  • 1. februar 1983
  • 4. februar 1985
  • 27. februar 1991
  • 29. februar 1996
  • 27. februar 2003
  • 16. august 2016